Parforhold parterapi

Hvad er parterapi/par-mentoring?

parterapi
Parterapi (også kaldet par-coaching, par-mentoring, par-rådgivning eller relations-terapi) handler udelukkende om at forbedre kommunikationen, og dermed forholdet mellem jer.

Jeg kan ikke løse jeres problemer – men jeg kan hjælpe jer til at I selv kan løse jeres egne problemer.
.
dreamstimelarge_3078960
.
I parterapi hjælper jeg jer med kommunikationen, således at misforståelser undgås, og tilliden, trygheden og respekten mellem jer genopbygges.
Endvidere hjælper jeg jer med at sætte rammer og principper op, så I ikke utilsigtet kommer til at såre eller på anden måde skade hinanden.

.


.
Se her en video (5:16 minutter), hvor jeg i detaljer forklarer, hvad det går ud på.

Videoen kan også ses på www.youtube.com/watch?v=VCQ2YwT1bGk
.


Hvorfor går mennesker i parterapi?

Det gør de blandt andet på grund af:
dreamstimemedium_32882679

 • Manglende kommunikation
 • Dårlig kommunikation
 • Ødelæggende kommunikation
 • Blokeringer
 • Traumer med hinanden
 • Sexlivet er stoppet
 • Utilfredsstillende magtforhold (ønske hos den ene om at lave den anden om)
 • Misbrugsproblematikker (alkohol, narkotika, arbejde og lignende)
 • Utroskab
 • Penge
 • Skænderier
 • Kedsomhed
 • Børnene har problemer
 • Ønske om et bedre samliv med partneren

Bortset fra det sidste punkt, er de alt sammen symptomer, og ikke selve årsagen til problemerne i parforholdet. Bag symptomerne ligger de dybere årsager, som skal behandles enten som blokeringsopløsning eller som adfærdsmodificering.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/terapi og www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvordan-virker-parterapi

.

.


Terapeuten/coachen

Mikael HoffmannMit navn er Mikael Hoffmann, og jeg har en meget maskulin, direkte, positiv og resultatorienteret tilgang til parterapien. Min erfaring er, at når mennesker kommer til mig for at få hjælp, er deres liv måske i kaos. De føler sig måske som et skib i stormvejr uden ror eller sejl, og derfor vil jeg være den faste støtte de har brug for, for at få deres liv og parforhold på ret køl igen. Andre par har helt mistet gejsten, så der skal etableres nogle nye måder at være sammen på, så kærligeden kan genfindes.

Min opgave som terapeut er at gøre det tydeligt hvad der foregår, således at I kan forholde jer til det. Ofte er tingene skjult for os, så det er næsten umuligt at gøre noget ved problemerne. Jeg kan sætte lys på det, der sker, så det opleves både på et intellektuelt, følelsesmæssigt, kropsligt og handlingsmæssigt niveau. Jeg gør opmærksom på uklarheder uden at I behøver føle jer irettesatte eller forkertgjorte.

Parterapi handler om at kunne skelne mellem forholdets karakter og identitet, samt kontakten til resten af verden. Parterapi behøver ikke nødvendigvis at bringe parterne tættere sammen, men snarere at klarlægge, hvad der sker, så parterne selv kan tage stilling til, hvad de ønsker der skal ske fremover. Parterapeuten skal ikke finde og rette fejl, men derimod gøre grænserne og udvekslingerne mellem parterne mere klare og tydelige. På den måde kan der ske en omorganisering af parforholdet, så det enten kan udvikles eller afvikles.
Parterapi er ikke individuel terapi for to. Der bliver ikke arbejdet dybdegående med hver enkelts fortid og barndomstraumer, hvilket foregår i et individuelt forløb. Parterapien handler udelukkende om relationen mellem to mennesker med kontaktprocesser, for fremadrettet at få det til at fungere bedre. Der vil ikke finde grænseoverskridelser, krænkelser eller udlevering sted i terapien.

Min metode er at se på helheder både tæt på og langt fra. Et eksempel på dette er at kigge på et blad på et træ. Vi ser den grønne farve, stænglerne og omridset. Vi kan gå meget tættere på og se strukturen og måske også molekylerne. Eller vi kan gå langt væk og se på hele træet eller skoven. Alting hænger sammen, og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller vigtigt end andet.

Der behøver ikke at ske nogen nævneværdig forandring. Fænomenerne udfoldes og tydeliggøres i deres sammenhænge og detaljer, så klienterne får et dybere kendskab til sig selv og hinanden. Dette i sig selv er forandrende fordi den er uvant for de fleste mennesker. Når man kan genkende sig selv, vil der ikke været noget truende eller angstprovokerende ved analyser, vurderinger og diagnoser. Sammen kan vi udforske hvordan adfærd og oplevelser hænger sammen.

I forbindelse med parterapi kan der ske tre forskellige ting: 1) Parforholdet forandrer sig til det bedre, 2) den ene eller begge søger individuel terapi for at få bugt med en uhensigtsmæssig holdning og adfærd, eller 3) parforholdet opløses.

Min erfaring er, at de fleste par, der kommer til mig for hjælp, for langt de flestes vedkommende genfinder melodien, og får parforholdet til at fungere (igen).

.


Parterapi København

Parterapi-sessionerne kan foregå enten fysisk i min klinik på Frederiksberg, fysisk i jeres hjem (mod ekstrabetaling) eller via Skype. Endvidere er der også mulighed for grupper eller webinar/video-konference.

Kontaktoplysninger

.


Første par-session

Den første session parterapi (1½ time) består næsten altid af følgende:

1) En tryg atmosfære skabes.
2) Forventningsafstemning til sessionen. Jeg fortæller om min plan og strategi.
3) Den første tredjedel handler om jeres historik, hvor jeg får lejlighed til at få et overblik over, hvordan jeg kan hjælpe jer bedst muligt. Samtidig får I chancen for at se, om der går en rød tråd gennem jeres udfordringer, som har spor tilbage til tiden, før I mødte hinanden.
4) Derefter vil jeg introducere et helt konkret kommunikationsværktøj, som vi øver. Det kaldes Anerkendende Selvansvarlig Dialog og er erfaringsmæssigt den vigtigste del af sessionen, fordi dette utroligt effektive værktøj gør jer i stand til at høre og forstå hinanden – og føle jer hørt og forstået.
5) Sidste tredjedel af den allerførste parterapi-session vil jeg, på grundlag af, hvad I har sagt, gennem mine analyser, bevidstgøre jer for daglige vaner og rutiner, som måske er uhensigtsmæssige eller direkte ødelæggende for et godt parforhold.
6) Afrunding og eventuel aftale ny session.
.

Det kommer bag på en del af mine klienter, at vi til den første par-terapi ikke taler om problemer. Derimod sørger jeg for at lægge et godt og positivt fundament, der gør at vi allerede til nummer to par-terapi kan tage fat på de store problemer – på en selvansvarlig måde. Jeg sørger for at I kommunikerer med hinanden, så ingen af jer kommer til skade eller udtrykker jer uhensigtsmæssigt.
Jeg kan ikke løse jeres problemer, men jeg kan hjælpe jer med at løse dem selv. “Giv en mand en fisk, og han har aftensmad. Lær en mand at fiske, og han har mad resten af sit liv.”


Her er en video på 17 minutter, hvor jeg er blevet interviewet om hvad parterapi er.

.


Videoen kan også ses på http://youtu.be/R0xVqAFveuY

.


Pakken – Tre-måneders forløb – 9-trins program

Det vigtigste ved Pakken er jeres engagement (commitment) til at ville ændre det, der skal ændres. Min erfaring er, at hvis man fravælger Pakken og kun beslutter sig fra gang til gang om man vil fortsætte eller ej, kan man risikere at miste hele den første investering i parterapien. Grunden kan enten være fordi man synes, at nu går det da vist meget godt, og så stopper man, inden de nye vaner er blevet indøvet tilstrækkeligt, så de sidder fast. På den anden side kan man også risikere at det pludselig bliver så hårdt og smertefuldt, at man stopper, inden man er kommet igennem den svære periode, og også der vil den første investering være spildt.

I begge tilfælde får man ikke det fulde udbytte af terapien og læringen, og man når ikke sit mål med indsatsen.

Min erfaring gennem 21 år som selvstændig terapeut og coach er, at det tager tre måneder at ændre en vane, så den nye sidder godt fast. Den gode nyhed er, at du kan ændre flere vaner på en gang, og det tager stadig 90 dage i alt. Også et sprog kan læres på tre måneder. Jeg selv lærte spansk på en sprogskole i Málaga, og efter tre måneder talte jeg det flydende. 

Dette er grunden til at jeg har udviklet et program med ni par-sessioner, og to individuelle terapisessioner over en tre-måneders periode.

Hvis du øver dig med din partner hver dag i tre måneder, og en gang imellem kommer hos mig for at lære færdighederne og justere kursen, så vil I i løbet af tre måneder have skabt jer nogle nye gode vaner, der har fortrængt de gamle dårlige vaner, og de nye vaner vil være blivende.

Det min erfaring, at det er vigtigt at committe sig til et samlet forløb, så de nye vaner kan grundfæste sig. Man afbryder jo heller ikke en penicillinkur, blot fordi man efter nogle dage føler sig bedre tilpas…

Formålet med forløbet er at give jer en overordnet strategi, der skal sætte en stopper for skænderier, misforståelser, isnende kulde, og destruktiv adfærd i parforholdet – til glæde både for jer selv og jeres børn.

Målet med tre måneders intensiv parterapi er, at I kan tale sammen på en konstruktiv måde, har et godt sexliv, og at I er i harmoni og samhørighed med hinanden. På den måde giver I jeres parforhold en “saltvandsindsprøjtning” og gør jer selv i stand til at styrke og vedligeholde forholdet.  Genfind jeres stærke sider, og find metoder til at komme over genvordighederne.

9-punkts-planen består af ni moduler par-terapi á 1½ times varighed fordelt over tre måneder. Dog skal nedenstående punkter forstås som forslag til, hvad vi kan arbejde med. Jeg er meget omhyggelig med at tage udgangspunkt i jeres aktuelle situation og behov. Min erfaring er blot, at følgende fungerer fint for de fleste:

Modul 1. Lær din ægtefælle at kende på et dybere plan

(Se også beskrivelsen højere oppe på denne side)
Allerede til første parsession (Modul 1) vil vi gennemgå følgende tre områder:

1) Bevidstgørelse af egne holdninger, overbevisninger og adfærdsmønstre, så det er lettere at justere de uhensigtsmæssige vaner, og at se hinanden i et klarere lys. Jo mere, I ved om hinanden og jeres historiske baggrund, jo lettere vil det være for jer at blive bevidste om jeres overbevisninger og handlemønstre. Jeg hjælper jer med at se jer selv og hinanden i et klarere lys. Hvad var det, der i sin tid tiltrak jer til hinanden?
Hvis man bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort, er der stor sandsynlighed for, at man bliver ved med at det samme, som man hele tiden har haft. Få professionel hjælp til at I selv kan se, hvordan jeres opvækst og baggrund påvirker jeres nuværende parforhold. I stedet for at jeg forklarer en masse, hjælper jeg jer med selv at se, hvad der foregår, og hvad der fungerer og ikke fungerer mellem jer. Dette er afgørende for en positiv ændring i adfærden og forholdet.

2) Helt konkrete kommunikations-værktøjer, der hjælper jer med at kunne tale bedre sammen i hverdagen, så I kan høre og forstå hinanden. Ikke nødvendigvis være enige, men at blive i stand til at sætte sig ind i hvad den anden siger og mener.
Jeg vil på det første modul introducere jer til et helt konkret værktøj (Anerkendende Selvansvarlig Dialog), der vil gøre det betydeligt lettere for jer at kommunikere i det daglige. At I bliver i stand til at høre og forstå hinanden. Ikke nødvendigvis for at være enige, men for at forstå og blive forstået. Dette vil I have glæde af både i dialogen med hinanden, men også med jeres børn, kollegaer, chef, kunder, venner, familie osv.
En åben og tillidsfuld dialog er vigtig i alle sunde relationer. Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog er en teknik, hvor I lærer at skiftes til at tale sammen på en måde, så I er i stand til at høre, hvad den anden siger og mener. Samtidig vil du også opleve den store glæde selv at blive hørt og forstået. Det kan billedligt sammenlignes med en skrue, du vil have skruet ind i en trævæg. Du kan bruge en hammer til at slå og mase den ind, eller du kan bruge en skruetrækker. Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog er skruetrækkeren.
Endvidere vil jeg analysere jeres samtaler med hinanden og bevidstgøre for jer, hvis I utilsigtet udtrykker jer negativt, krævende, manipulerende og lignende over for hinanden.

Se video med Anerkendende Selvansvarlig Dialog på https://youtu.be/OCllzmJ9OhY

dreamstimemaximum_356014343) Færdighedslæring i parforhold, i form af rådgivning til justering af indgroede dårlige vaner i samlivet og hjemmet, hvilket kan ødelægge både parforholdet og resten af familien. Det er min mangeårige erfaring, at en hel del par har skabt sig nogle vaner og rutiner, som enten er uhensigtsmæssige eller måske ligefrem direkte ødelæggende for parforholdet. Jeg vil på grundlag af det, I fortæller mig, samt min analyse, hjælpe jer med at justere kursen i jeres dagligdag, og luge nogle dårlige vaner ud. Ofte er det småjusteringer, det drejer sig om. Det er ligesom når du kører bil. Der skal ikke drejes ret meget på rattet til venstre, før du kører ind i en modkørende bil, eller til højre, før du kører i grøften. Grunden til, at millioner af biler hver dag kører tæt forbi hinanden uden at komme galt af sted, er fordi alle hele tiden korrigerer kursen en lille smule. Det samme gør sig gældende i parforholdet.
Jeg vil blandt andet lære jer parforholdets færdselsregler, som vil gøre jeres parforhold lettere, sjovere og lykkeligere.
Det kan være rent praktisk at jeg hjælper med at etablere en mere hensigtsmæssig struktur i dagligdagen, så parforholdet og familien får bedre betingelser. Måske er der nogle vaner og rutiner, der skal rettes på (psyko-edukation), for at I kan være i stand til at vedligeholde et givende og kærligt forhold, samt få et roligt familieliv, hvilket også er det mest optimale for børnenes opvækst og trivsel.

På en måde kan man sige, at jeg er en slags kørelæreren, der underviser i “samlivets færdselsregler”. Der er nogle teoretiske “færdselsregler” og nogle praktiske færdigheder, der skal læres, for at få et godt og givende parforhold. Som “kørelærer”, sidder jeg i sædet ved siden af med ekstra bremse og kobling, og samtidig instruerer jeg i færdselstavler, vigepligt og lys. Nogle mennesker har for vane at træde på både bremsen og speederen samtidig, og den vane skal aflæres.

dreamstimesmall_28078249Modul 2Hvordan du tager stressen ud af dårlig kommunikation
Kommunikation er egentlig den respons, din adfærd skaber hos din partner – input modsvarer output.  At kunne tale sammen, så man kan høre og forstå hinanden, er vigtigt for god kommunikation. Det er ikke ordene i sig selv, men mening, holdning og kropssprog bag, der er vigtigst.

Modul 3Parforholdet – lyst eller pligt? Fornøjelser eller ansvar? Sjov eller alvor?
Hvad skal der til, for at få parforholdet til at fungere ordentlig og blive lykkeligt? Hvordan er kærlighed forskellig fra forelskelse, og hvorfor har det nogle alvorlige konsekvenser ikke at kende forskel på de to begreber? Hvilke grundelementer skal der etableres, for at parforholdet bliver solidt funderet med tillid, tryghed og respekt for hinanden?

Modul 4Jeres specielle ønsker og behov på dette modul
Fokus er på jeres specifikke udfordringer og blokeringer.

Modul 5Små ændringer kan skabe store resultater
Ligesom med servostyringen i en bil skal der nogle gange kun lidt til for at få helt andre resultater. På dette modul introduceres flere strategier, der vil gøre jeres parforhold lettere, gladere og dybere. Dette er især vigtigt, hvis I har børn sammen, både egne og sammenbragte. Børns største ønske er at forældrene har det godt sammen. Glem ikke, at I er rollemodeller for børnene.

Modul 6Hvordan man succesfuldt kan håndtere finansielle udfordringer – hvis dette emne er aktuelt
Lad ikke uenighed om økonomien – eller dårlig økonomi – ødelægge jeres parforhold. Diskussioner om finansielle anliggender er et symptom på jeres følelsesliv. Når I får styr på jeres indbyrdes forhold, vil det give ro i økonomien.

dreamstimelarge_29657851Modul 7Erotik og sex
Hvordan kan I genfinde grundlaget for et godt parforhold? Intimitet er den lim, der skal binde jer sammen og gøre parforholdet til noget helt specielt og stærkt. Nærhed og samhørighed er altafgørende for et samliv, der kan modstå de uundgåelige problemer og udfordringer, der opstår undervejs i livet.

Modul 8Jeres specielle ønsker og behov på dette modul
Fokus er på jeres specifikke udfordringer og blokeringer.

Modul 9Afrunding, opsamling og afslutning
Fokus er på, hvad I har fået ud af forløbet, og hvordan I kommer videre i det gode spor. Hvordan I vedligeholder jeres parforhold fremover.

.

De syv af ovenstående ni moduler med specifikke temaer dækker omkring 90% af de fleste parforholds udfordringer.

Parterapi-programmet er tilrettelagt, så I får betydeligt mere ud af det samlede forløb, end hvis vi bare finder på temaer undervejs. Men naturligvis er planerne fleksible, så modulerne tilpasses jeres behov, dvs. hvor I befinder jer på de pågældende tidspunkter.

Her er nogle flere af de emner, vi kan komme ind på i løbet af forløbet. De kan blandt andet være inspiration til de valgfri sessioner (som er modul 4 og 8):

 • Børn og bonusbørn
 • Familie og svigerfamilie
 • Venner og bekendte
 • Kedsomhed og mangel på udfordringer
 • Meget forskellig opvækstbetingelser og baggrund
 • Helbred (forgiftning, mangeltilstand, psyke/følelser, krop og mening med livet)
 • Alderdom og markant ændring af livssituationen
 • Bolig
 • Sport og fritid, fælles og hver for sig
 • Job og karriere
 • Politik og religion
 • “Rappenskralden og Tøffelhelten”, samt “Daddy” og “Lille-pigen”
 • Planlægning af fællessamvær – hverdag, fester og ferier
 • Det hele menneske og parforholdet

.

Imidlertid vil jeg til hver en tid på hvert eneste modul tage udgangspunkt i JER, og hvad I står med af udfordringer. Jeg kan på eet sekund ændre min strategi, hvis der er noget, der ikke fungerer ordentligt.

Hvorfor tre måneder?

Min erfaring gennem mere end 20 år som selvstændig terapeut og coach er, at det tager tre måneder at ændre en vane, så den nye sidder godt fast. Den gode nyhed er, at du kan ændre flere vaner på en gang, og det tager stadig 90 dage i alt. Også et sprog kan læres på tre måneder. Jeg selv lærte spansk på en sprogskole i Málaga, og efter tre måneder talte jeg det flydende.

Dette er grunden til at jeg har udviklet programmet med de ni par-sessioner, og to individuelle terapisessioner fordelt over en tre-måneders periode.

Hvis du øver dig med din partner hver dag i tre måneder, og en gang imellem kommer hos mig for at lære færdighederne og justere kursen, så vil I i løbet af tre måneder have skabt jer nogle nye gode vaner, der har fortrængt de gamle dårlige vaner, og de nye vaner vil være blivende.

Det min erfaring, at det er vigtigt at committe sig til et samlet forløb, så de nye vaner kan grundfæste sig. Man afbryder jo heller ikke en penicillinkur, blot fordi man efter nogle dage føler sig bedre tilpas…

Formålet med forløbet er at give jer en overordnet strategi, der skal sætte en stopper for skænderier, misforståelser, isnende kulde, og destruktiv adfærd i parforholdet – til glæde både for jer selv og jeres børn.

Når I committer jer, vil I helt automatisk arbejde mere målrettet med jeres forhold, hvilket giver mere flow og sammenhæng, end at vi skal afslutte hver eneste session og hver gang overveje om vi skal tage en time mere.

Endvidere er der i denne pakke-løsning inkluderet to individuelle psykoterapitimer (en til hver), som falder så tidligt som muligt i forløbet. Det er ikke konventionel individuel psykoterapi, men sessionen har derimod et helt bestemt indhold, der understøtter og forstærker parterapien. Blandt andet vil du få lejlighed til at lære mere om spejling (projektion) og selvansvarlighed, samt få chancen for at kunne se dig selv “udefra”. Endvidere vil det gøre det lettere for jer hver især at se og bearbejde de mønstre i jeres parforhold, I ønsker at justere på.

Alternativt til Pakken kan I selvfølgelig vælge at booke og betale for hver enkelt session løbende, men da der i Pakken er et økonomisk incitament indbygget, vil dette gøre enkeltvise sessioner dyrere.

Læs mere om andre pars erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/eksempler.

.

.


Hvad parterapi er og ikke er

Parterapi er IKKE psykoterapi, navlepilleri, roden rundt i fortiden og barndommen, ligge og græde på gulvet, forhør, domsafsigelse, angreb, rive-tæppet-væk-under eller lignende.


Parterapi er derimod at mødes i et trygt rum og lære at kunne høre hvad ens partner siger. Ikke for at blive enige, men for at kunne forstå hinanden – altså at blive hørt og forstået. Det handler også om at få en større bevidsthed, at lære nogle helt konkrete kommunikative værktøjer, samt at justere nogle daglige vaner og rutiner, således at hverdagen bliver lettere. Først og fremmest skal der genetableres tillid og tryghed mellem jer. Dernæst skal I genfinde respekten for hinanden som unikke mennesker. Det er et vigtigt grundlag for kærlighed og samhørighed.

 


Hvad er forskellen mellem individuel terapi og parterapi?

I relation til parterapi handler min individuelle terapi om bearbejdning af chok, traumer, fobier og stress.

Læs mere om dette på www.parforhold-parterapi.dk/havening om etablering af En Sikker Havn.

dreamstimesmall_1067682.

For konventionel individuel psykoterapi – læs videre her:
Verden ændrer sig hurtigt, og det kan være svært at følge med. Vi skal hele tiden tilpasse os nye vilkår. Forandring er blevet det normale.
Hvis du lever sammen med et andet menneske, er det ikke nok at fokusere på de personlige problemer og uoverensstemmelser. Parforholdets betingelser og vilkår er en del af en større helhed. Problemerne kan være meget komplekse, så det kan være svært at få øje på, hvilken rolle de ydre vilkår spiller. Mange uoverensstemmelser og skænderier i parforholdet opstår ofte som en kombination af de fælles livsbetingelser og parternes individualiteter. Derfor skal alle udfordringerne ses i et større perspektiv.

Når du har taget stilling til noget både intellektuelt og følelsesmæssigt, er du så i stand til at mobilisere den selvdisciplin, stabilitet, mod og vilje til at gøre det, der skal gøres? Er du i stand til at indgå kompromis’er og tør du give slip på uhensigtsmæssige holdninger? Hvor god er du til intuitivt at mærke, hvad der er bedst at gøre og sige? Hvor let kan du skabe en fælles rytme og bevægelighed med din partner? Hvad er jeres overordnede mål individuelt og sammen som par?

Parterapi kan ikke få kærligheden til at blomstre og de euforiske gnister til at springe igen. Parterapeuten er ingen tryllekunstner, der kan gøre et dårligt parforhold til et godt parforhold. Han eller hun kan ikke få parterne til at elske hinanden, eller få den ene til at makke ret. Det eneste, parterapien er i stand til, er at give parterne klarhed over sig selv og deres situation. Dette er imidlertid også det eneste, der kan hjælpe dem. Parterapeuten er ingen dommer, der kan løse parternes problemer. Til gengæld kan parterapeuten hjælpe parterne med selv at blive i stand til at løse deres egne problemer, og det er en dygtig parterapeut god til. Det er vigtigt med klarhed over forskellen mellem illusioner og håb på den ene side, og indre og ydre realiteter på den anden side. Klarhed er et solidt grundlag at stå på, når der skal vælges, reageres og handles.

Det er ikke tilstrækkeligt at skabe en forandring ved at rode rundt i barndommen med de sår og skuffelser, der dengang opstod. Det kan selvfølgelig give en forståelse af, hvorfor man er, som man er, men det får ikke problemerne til at forsvinde. Ej heller hjælper det med teoretiske analyser og udredninger med lange forklaringer. Det vil ikke forandre realiteterne her og nu.
Hvad der derimod hjælper, er en forståelse af sig selv og sin partner. Man behøver ikke at være enige med hinanden. Faktisk er det i mange sammenhænge en fordel, at man i et parforhold er forskellige, fordi det nærer polariteten, og for børnenes vedkommende lærer de, at man kan være vildt uenige og alligevel få tingene til at fungere med tillid, tryghed og respekt for hinanden.
Når der er forståelse, kan man vælge, om man vil fortsætte med sin adfærd eller om det er mere hensigtsmæssigt at ændre den. Parterapi handler om både at finde ud af, hvad man i forvejen ved, og måske især hvad man ikke ved om sig selv og hinanden.

Enhver er selv ansvarlig for sit eget parforhold. Forventninger og håb kan i mange tilfælde ødelægge et godt parforhold. I skaber selv det, I får.

Inden I flytter sammen

Egentlig skal man forberede sig til indgåelse af et parforhold på samme måde, som man forbereder sig på køb af en bil eller et hus. Selv om man forelsker sig i en smart sportsvogn eller et lækkert hus, farer man jo af den grund ikke til lommerne og køber. Man drøfter først pris, årgang, beliggenhed, funktionalitet, størrelse og så videre. Først når man er blevet enige om der overhovedet er behov for nyt og større, kontakter man sælgeren.
På samme måde bør man også drøfte betingelserne og værdigrundlaget, inden man flytter sammen og måske gifter sig. Men det gør yderst få mennesker. Normalen er, at ”man” jo er ”enige” om hvad der skal til for at være lykkelige sammen. Selvfølgelig kan man ikke tale sig til et godt parforhold med forventningsafstemning og kontrakter, men det er heller ikke nogen god idé blot at lade det passe sig selv. Kærligheden har det fint i begyndelsen med forelskelsen som brændstof, men for at den kan blive ved med at blomstre, har den brug for en hjælpende hånd og for vedligeholdelse. Dette betyder, at I på en selvansvarlig måde skal tale sammen for at forstå hinanden. Ikke for at blive enige, men for modigt at vise sin partner, hvem man selv er, og hvor man er uenige, så disse uenigheder ikke kommer op som skænderier.

Den professionelle parterapeut hjælper parterne med at opdage, hvor de ødelægger den konstruktive dialog. Parterapien gør parterne i stand til at ændre kommunikationen for at kunne høre og forstå hinanden. Det kræver øvelse at få en klar, forståelig og venlig tale indbyrdes.

Når man er ærlig, kan det naturligvis gøre ondt, men det giver parterne mulighed for at forholde sig til realiteterne, og vurdere hvad de bedst kan gøre fremadrettet. Hudløs ærlighed kan være smertelig, men kan også give lysten og kærligheden tilbage, fordi der kommer åbenhed, som er en forudsætning for at kunne elske og betages.

Parterapeuten hjælper parterne med at udtrykke sig hensigtsmæssigt og selvansvarligt, og nogle gange skal der en ”oversættelse” til, for at blive ordentligt forstået.

 


Se en række videoer om parterapi på www.parforholdslodsen.dk


Læs mere på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-skal-der-til-for-at-faa-succes om hvad der skal til for at få succes med par-terapien.


dreamstimemedium_21794943Som sagt har jeg en meget maskulin, positiv, resultatorienteret, målrettet og direkte måde at lave terapi på. Jeg taler lige ud af posen, og kan sige noget til jer, som I aldrig må sige til hinanden, fordi det kunne virke stødende eller fornærmende. I har jo en følelsesmæssig relation med hinanden til forskel fra jeres forhold til mig, som er professionelt.

En gang imellem hjælper jeg jer med at oversætte det, I siger til hinanden. Nogle gange kan der komme noget andet ud ad munden på en, end det, man egentlig mener, eller det er måske uklart, og der kan jeg hjælpe med at gøre det klart, tydelig og venligt/kærligt.

Endvidere kan jeg også sige noget til jer, som I lettere vil være i stand til at høre, end hvis det er partneren, der siger det. Hvis du har større børn, har du formentlig oplevet, at barnet pludselig en dag kommer hjem og fortæller om noget meget klogt en anden har fortalt. Men du ved, at det har du selv sagt det samme til harnet “hundrede” gange – uden at det åbenbart er blevet hørt og forstået….

Mange mennesker bruger deres venner og veninder til at snakke om problemerne. Det er normalt også en lettelse og rigtigt dejligt, men disse venner kan være tilbøjelige til at give dig ret, og det får du ikke nogen væsentlig ændring af situationen ud af.
Hvis man vil have noget andet, end det, man har fået indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget anderledes.


Mange par, jeg har talt med, oplever en frygt for deres fremtid. De føler en usikkerhed i forbindelse med deres parforhold. De mangler måske selvtillid og tillid til andre. Nogen fortæller mig, at de har en fornemmelse af, at livet ræser forbi dem, hvor de bliver forbigået og ignoreret.

Som parterapeut arbejder jeg sammen med mænd og kvinder, der har svært ved at få parforholdet til at fungere tilfredsstillende.

Læs også om tryghedszonenwww.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/bevidsthed-om-velstand-og-parforhold


Videoen kan også ses på www.youtube.com/watch?v=Pb13GOXbt4I


Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Det betyder, at hvad du og I afslører til mig, ikke kommer videre. Du kan have begået mord eller snydt i skat uden at jeg fortæller nogen som helst om det. Den myrdede er jo ligeglad, og det er andet er kun penge. Blot er der en undtagelse i min tavshedspligt, og det er hvis der foregår overgreb på børn. Det har jeg pligt til at melde til myndighederne, så det bliver stoppet.

I øvrigt går jeg i supervision for at kunne rumme de informationer og indtryk, jeg får. Her kan jeg anonymiseret få renset mig for eventuelle byrder. Se  www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/01/06/151113.htm

Blandt mine klienter har jeg både kendte mennesker fra medierne, politikere og erhvervsfolk, men de fleste er ganske almindelige mennesker med udfordringer, som de gerne vil have hjælp til at få løst.

.


Prioritering

Hvordan prioriterer man mest optimalt i sit liv og parforhold, til alles bedste? Se en video på 8:38 minutter om dette:
.

Videoen kan også ses på www.youtube.com/watch?v=TbJoTPuWgUA


Skænderier i parforholdet

Klik på billedet herunder for at se videoen på 3:16 minutter om skænderier.

Videoen kan også ses på siden lokalavisen.dk/section/xweb-tv/1009&id=6630


Hvad er krisetegnene i parforholdet?

 • Kritik, beskyldninger og nedgøring, samt de tre udtryk ”du”, ”altid” og ”aldrig” i flæng
 • Foragt for den anden, afsky, kynisme, sarkasme, skældsord, latterliggørelse, snerren og vrissen
 • Forsvar (”Det er ikke min skyld, men DIN skyld”)
 • Stenmur, det vil sige kontakten er afbrudt
 • Det hvide flag ignoreres af den ene af parterne (når brodden tages ud, og der bliver forsøgt at sige undskyld)
 • Fortiden ses i et negativt skær
 • Børnene har problemer, fx spiseforstyrrelser, fedme, astma, hyperaktivitet, kriminalitet eller misbrug
 • Et symbiotisk forhold, hvor den ene eller begge drukner i den anden
 • Der leves parallelle liv uden kommunikation med hinanden
 • Sexlivet er ophørt

Hvis et parforhold begynder at gå rigtigt galt, er der tre valgmuligheder: 1) Man kan resignere, 2) man kan betale sig ud af problemerne til en skilsmisseadvokat, eller 3) man kan betale en parterapeut for hjælp med at komme videre. Det kommer helt an på, hvad man kan blive enige om og ønsker.

dreamstimesmall_6694584Vælger man skilsmisse, bør man nok være opmærksom på, at ”nissen ofte flytter med”, hvilket vil sige, at skilsmissen er symptombehandling, og at de grundlæggende årsager til problemerne ikke bliver behandlet. For mange er skilsmissen en ”kattelem”, der skal forhindre den psykiske smerte.

Vælger man at ville gøre noget ved problemerne for at få dem løst, er det en parterapeut, man skal kontakte. Det viser sig erfaringsmæssigt, at når man har bearbejdet årsagerne til udfordringerne i parforholdet, bliver mange andre problemer i tilværelsen mindre og opløses, fx inden for karriere, børn, økonomi og helbred.

Jeg har siden 1995 arbejdet med ægtepar og singler, der har haft svært ved at ”finde melodien”. Det er typisk for mine klienter, at de er ærlige og topmotiverede til at gøre en positiv indsats for at ændre deres situation til det bedre.

De par, der kommer i min klinik, har viljen til at investere den tid, de følelser og de penge, der kræves, for at rette det skrantende parforhold op. De ønsker ændringer både for deres egen skyld, for parforholdet, og ikke mindst for børnenes skyld.

Hvis du vælger at fokusere på at få forholdet til at fungere, kan det med stor sandsynlighed give dig og jer ekstra ressourcer og også en tryghed. Når man sammen gør noget for hinanden og virkelig vil forholdet, kan det skabe megen lykke.


Hvad er fordelene ved parterapi?

dreamstimesmall_34774458

 • Kommunikation og forståelse for hinanden forbedres væsentligt
 • Tilliden, trygheden og respekten for hinanden genetableres
 • Parterne er i centrum og har kontrol over beslutningsprocessen
 • Det er betydeligt billigere at finde melodien igen – end at blive skilt
 • Man har chance for at finde sammen, i stedet for at “aben følger med” og at man igen og igen skal igennem det ene nye forhold efter det andet. Ofte hører jeg folk sige, at “der er kommet et nyt ansigt og navn på den nye partner, men nøjagtigt de samme problemer er opstået igen”
 • Man udvikler sig som menneske gennem parterapi
 • Man er en bedre rollemodel for børnene, når man kan finde ud af det sammen
 • Børnene har bedst af at have to forældre at spejle sig i. At være alene-forældre kan være en stor byrde at bære alene, uanset om man er mand eller kvinde

Hvis man er blevet skilt, er der følgende fordele med relationsterapi (parterapi):

 • Parterne kan undgå, at personlige relationer ødelægges. Fx at man er i stand til at snakke ordentligt sammen, og i fællesskab deltage i børnenes kommende mærkedage
 • Parterne kan opnå, at en konflikt får en praktisk, skræddersyet løsning, som tilgodeser begges interesser og behov
 • Parterne kan via relationsterapi undgå, at konflikten fører til en retssag eller en afgørelse ved Statsforvaltningen. Det er billigere og lettere at nå til enighed ved samtale
 • Parternes omkostninger ved relationsterapi bliver begrænsede, fordi det går hurtigere end en retssag eller en voldgiftssag

Videoen kan også ses på www.youtube.com/watch?v=OfFzMaJPJLg


Metoden

Måden, jeg arbejder som parterapeut på, er, at jeg vil få jer til at kommunikere klart, tydeligt og hensigtsmæssigt med hinanden ved hjælp af værktøjet Anerkendende Selvansvarlig Dialog. Det betyder, at I vil være i stand til at forstå, hvad den anden siger, og at I hver især bliver gode til at udtrykke, hvordan I har det, og hvad I ønsker jer. Det handler om kommunikationen gennem de tykke gardiner af følelser, misforståelser og forudindfattede meninger. Hvis man er i stand til at høre, hvad den anden siger – uden forvrængende filtre – og forholde sig udelukkende til det sagte og mente, er mange problemer ryddet af vejen. Men ofte hører vi dét, som vi tror den anden siger, hvilket skaber uenighederne og skænderierne.

Der er heller ikke noget så vidunderligt som selv at føle sig hørt og forstået.

Man skal komme frem til at kunne acceptere hinanden. Problemerne skal ventileres, og man skal lære at tale om dem på en hensigtsmæssig måde. Parterapi er ikke kun at løse konflikter. Det er også at skabe samhørighed, intensitet, nysgerrighed, og dyrke venskabet og den ligeværdige anerkendelse af hinanden.

Jeg vil som parterapeut hjælpe jer med at gøre jer bevidste om jeres relation, og finde ud af hvad der fungerer. Altså hvad der virker. Tage udgangspunkt i det positive og dermed få dét, der ikke virker optimalt, til at blive bedre.

Forståelsen i kommunikationen med hinanden handler ikke om at blive enige. Enighed er egentlig underordnet, så længe man forstår og respekterer hinanden. Der skal endvidere skabes plads til parforholdet, for at det kan fungere. Hvis alting går op i arbejde og børn, og parforholdet bliver henvist til en sidste-plads, så vil det også optræde som en sidste-plads.

.


Videoer

Se en række videoer om parterapi på www.parforholdslodsen.dk


eller klik på http://youtu.be/JjgXDYtgzjk for at se videoen på 6:22 minutter om hvad parterapi er.


Humor i parforholdet

Klik på billedet herunder for at se videoen på 2:25 minutter om humor.

Videoen kan også ses på siden jyllands-posten.dk/livsstil/familie/ECE4733572/sadan-reddes-parforholdet-med-humor/

Jeg kan ikke løse jeres problemer, men jeg kan lære jer nogle værktøjer, som vil lette kommunikationen og forståelsen mellem jer betydeligt. Når man er fortrolig med kommunikations-teknikkerne, er det slet ikke så svært at få en hverdag til at fungere og genfinde glæden og kærligheden.


Hvordan får jeg min partner med til parterapi?

dreamstimelarge_14976351Hvis der er knas i parforholdet, er der ofte enighed mellem parterne om at gøre noget ved det. Nogen vælger parterapi, og hvis begge er enige om denne måde at løse problemerne på, er der normalt ikke langt fra tanke til handling.

Hvis det derimod kun er den ene part, der ønsker denne form for konfliktløsning, kan der være en udfordring, og hvad gør man så?

Nøgleordet er motivation. I al personlig udvikling skal motivationen være til stede, for at der kan ske en forandring. Ingen kan motivere andre – højst inspirere. Man kan kun motivere sig selv.

Grunden til manglende motivation kan være manglende viden om mulighederne, eller det kan være frygt for noget, man tror vil skade en, fx at blive kritiseret eller nedgjort, eller at der bliver rodet op i private sager. Nogen føler også, at det er en falliterklæring at skulle søge hjælp til samlivsproblemer eller seksuelle udfordringer gennem parterapi.

Hvis børnene mistrives eller der står en smertefuld og kostbar skilsmisse for døren, kan parterapi alligevel være et fornuftigt alternativ, selv om motivationen til at komme hos en parterapeut er lav.

Man kan gå i parterapi for sin egen skyld, for sin partners skyld eller for parforholdets skyld. Hvis ens partner ikke ønsker at gå i terapi, så kan man spørge ham eller hende: “Vil du gøre det for min skyld?” Eller: ”Har du lyst til at investere i vores parforhold?”

Dog er en ting helt sikkert: Parterapi virker ikke, hvis den ene af parterne har stor modstand mod at deltage. Begge parter skal have et minimum af motivation for at gå i parterapi. Ellers kommer der ikke et fornuftigt resultat ud af det.

Det vil altid være en god idé at aftale, at man i første omgang giver parterapien en chance med 3-4 sessioner fordelt over 1-2 måneder. Derefter kan man evaluere resultatet og udbyttet af samtalerne. Parterapi handler udelukkende om at forbedre af kommunikationen mellem parterne, på en åben, værdig og hensigtsmæssig måde. Succes avler succes, og hvis man føler, at det hjælper noget, er man betydeligt mere motiveret til at gå videre ad den vej, end hvis man ikke kan mærke nogen positive forandringer.

Min erfaring gennem 18 års arbejde med parforholdsproblematikker har vist mig, at for 90 % af klienterne nytter det noget. At der kommer et positivt resultat, som er til gavn og glæde for alle parter – både de voksne, børnene, familien, vennerne og arbejdspladsen.

Kommunikation og motivation er lokomotiverne i vores relationer med hinanden. Derfor er det en god idé at gøre en indsats for at forbedre og forstærke disse.

Parterapi København

Parterapien finder sted enten fysisk i min klinik på Frederiksberg, – eller over Skype fra et hvilket som helst sted i verden.

Pris.


Egentlig kan mit job kort beskrives som at gøre mig selv overflødig. Det er lidt ligesom med vores børn. Vi opdrager dem til at de kan klare sig selv, og at vi som forældre er overflødige, når de som voksne lever deres eget liv. Blot er min assistance med jer betydelig kortere og mere koncentreret end børneopdragelse.


Kort resume

dreamstimesmall_28805818Parterapien hjælper klienterne med primært at blive bevidst om deres holdning og adfærd for at kunne se deres egne handlemønstre. Det er et vigtigt psykoterapeutisk skridt, og er hvad de fleste parterapeuter gør. Det er bevidstgørelse og ansvarlighed. Imidlertid går jeg skridtet videre og giver jer nogle helt konkrete redskaber, der vil hjælpe jer til at stoppe skænderier, få jer til at kunne høre og forstå hinanden og selv at føle sig forstået, løse jeres konflikter, anvisninger på hvad der vil øge kærligheden mellem jer, samt få jer til at genskabe den gode og trygge atmosfære i familien med tillid og respekt for hinanden.


Se også www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvordan-virker-parterapi


Kontakt og aftale

Udfyld gerne nedenstående spørgeskema, som sendes til mig helt personligt og sikkert (ingen andre kan se dine/jeres svar). Jeg vil derefter kontakte dig så hurtigt som muligt.

Eller gå ind på https://goo.gl/forms/VOz2m5zjTTtzIXAp1 for at udfylde det samme spørgeskema.


Se også www.parforhold-parterapi.dk/kontakt


Klik her for at gå til næste side med praktiske eksempler > > > >
.

Bøger om parforhold

7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet

Følg på de sociale medier